Privacyverklaring

Privacyverklaring 


Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.Dog in Motion Speurhondenschool en Kynologisch Adviesbureau (hierna te noemen: Dog in Motion).

In Dog in Motion kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor mijn (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van speurlessen, consulten en privétrainingen.


Mijn plichten

Dog in Motion is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van ersoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Dog in Motion zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:


 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • voor dienstverlening (verslaglegging van speurlessen, consulten, privétrainingen en communicatie met u);
 • voor de financiële administratie;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte;
 • gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Dog in Motion. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief of mailservice te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aan mij aangeven.
 • Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Ik ben verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.


Uw rechten als betrokkene.

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.


Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Dog in Motion verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.